Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie publicznie dostępną w Internecie bazą danych osób zadłużonych. Rejestr zostanie utworzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r., poz. 55). Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być w założeniu źródłem wiedzy dla banków, instytucji pożyczkowych i…

PSD II, czyli mały słownik angielsko - polski dla praktyków, cz. I

Legal English prosty nie jest. A angielskich odpowiedników wielu używanych przez nas na co dzień w języku prawniczym wyrażeń powinniśmy szukać u źródła - czyli w angielskiej wersji tego aktu prawnego, który został zaimplementowany do polskiego porządku prawnego, dając początek ustawie i sformułowaniom, które nastręczają nam trudności. Odwołując się wprost do źródła unikniemy błędów w…

Obniżenie kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie

W przypadku spłaty całości (bądź części) kredytu lub pożyczki przed terminem wskazanym w umowie pożyczkodawcy (banki i instytucje kredytowe) mają obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Takie właśnie brzmienie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim rodzi wiele…

Pozew w Euro, wartość przedmiotu sporu w PLN, wyrok w Euro, egzekucja w PLN

Ustawą z dnia 23.10.2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo dewizowe pożegnaliśmy tzw. zasadę walutowości, która miała służyć ochronie systemu monetarnego RP i ograniczała możliwość wyrażania zobowiązań w innych walutach niż rodzima złotówka. Aktualne brzmienie art. 358 § 1 KPC kreuje po stronie dłużnika uprawnienie do wyboru waluty świadczenia, a i to…