Zabezpieczenie roszczeń kredytobiorcy na czas postępowania

Prawo daje kredytobiorcom frankowym możliwość zaprzestania płatności rat kredytowych jeszcze przed wydaniem wyroku kończącego toczący się proces sądowy. Może to nastąpić poprzez skorzystanie ze szczególnego  instrumentu w postaci zabezpieczenia swojego roszczenia. Co to jest zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej? Zabezpieczenie roszczenia jest instytucją procesową, regulowaną przez przepisy art. 730 i następne Kodeksu postępowania cywilnego. Ma…

Przeczytaj

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI WOBEC GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie wywołało sporą panikę wśród frankowiczów. Ponieważ majątek Getin Noble Bank S.A. w upadłości jest mniejszy, niż sumaryczna kwota roszczeń wierzycieli, zaspokojenie tych roszczeń w całości będzie nierealne. Czyni to także nierealnym możliwość uzyskania przez frankowiczów spłaty kwot, jakie zostały przez nich nadpłacone do tego banku…

Przeczytaj

Upadłość Getin Noble Bank S.A. - zgłoszenie wierzytelności

20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023, ogłosił postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą WA1M/GUp/44/2023 i tę sygnaturę należy wpisać w formularzu zgłoszenia wierzytelności. Upadłość Banku wiąże się z…

Przeczytaj

Kredyt w CHF wzięty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Sprawy osób prowadzących jednosobowe firmy, którzy znaleźli się w pułapce tzw. kredytu frankowego nieczęsto są kierowane do sądów. W znacznej mierze jest to spowodowane faktem, że sytuacja prawna przedsiębiorców w porównaniu do zwykłych kredytobiorców jest znacznie trudniejsza. Powszechnie uważa się, że nie mogą oni powoływać się na przepisy chroniące konsumentów przed skutkami narzucania nieuczciwych warunków…

Przeczytaj

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Tematyka żądania przez banki wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału jest przedmiotem wielu kontrowersji.  Orzeczenia oddalające żądanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału   Na wstępie wyraźnie trzeba wskazać, że polskie sądy, co do zasady, oddalają żądania banków w zakresie domagania się od frankowiczów wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Nie inaczej postąpił Sąd Okręgowy…

Przeczytaj

Stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec zmiennego oprocentowania kredytów i WIBOR

Marzenia o własnym mieszkaniu czy domu realizowaliśmy zaciągając kredyty. Albo były to kredyty frankowe albo kredyty złotowe oprocentowane w oparciu o wskaźnik WIBOR. Te ostatnie uznawane były powszechnie za bezpieczne. Jak się jednak okazuje już w 2018 roku banki wiedziały, że kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR bezpieczne nie były. Już w 2018…

Przeczytaj

Złotówkowicze i kredyty z WIBOR

Czym jest WIBOR WIBOR jest skrótem, który wziął się od nazwy Warsaw InterBank Offered Rate. Określa on wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Właśnie na podstawie stopy procentowej WIBOR różnego rodzaju banki zgadzają się na to, aby udzielać sobie nawzajem pożyczek. Co jednak najważniejsze, wielkość WIBORu jest zmienna, co ma ogromne znaczenie dla rynku finansów.…

Przeczytaj

Kredyty frankowe a rosnący WIBOR w świetle zawartych ugód 

Kredyty frankowe wpędziły całą rzeszę kredytobiorców w bardzo poważne kłopoty finansowe. Częstym sposobem aby tego uniknąć stało się zawieranie ugód pomiędzy bankami, a ich klientami, których istota polega na tzw. przewalutowaniu. W skrócie oznacza to przeliczenie kwoty kredytu udzielonego we frankach na walutę polską. Ci, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie, obecnie popadli jednak w…

Przeczytaj

Zmiany w ustawie deweloperskiej

1 lipca 2022 roku weszła w życie nowa ustawa deweloperska. Dokonała ona zasadniczych zmian w regulacjach prawnych, które obowiązywały do tej pory. Nowa ustawa deweloperska Nowym aktem prawnym, regulującym działanie branży deweloperskiej jest ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.…

Przeczytaj

Jak unieważnić kredyt frankowy?

Klienci banków, którzy zaciągnęli tzw. kredyt frankowy popadli w poważne problemy finansowe, związane z gwałtownym wzrostem kosztów ich spłaty. Jedynym sposobem, na uniknięcie takiej sytuacji jest doprowadzenie do unieważnienia zawartej z bankiem umowy kredytowej. Jak unieważnić kredyt frankowy? Na co się powołać? Jakie czynności przeprowadzić? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w tym właśnie wpisie.…

Przeczytaj

Sprawy frankowe a wyszukiwarki wyroków

Wielu frankowiczów zaciągając tzw. kredyt frankowy znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Powodem takiego stanu rzeczy były zawierane na nieuczciwych i sprzecznych  z prawem warunkach umowy kredytowe. Coraz więcej pokrzywdzonych w ten sposób kredytobiorców decyduje się na wniesienie pozwów do sądów przeciwko instytucjom finansowym. Te zaś coraz częściej wydają wyroki na ich korzyść. W…

Przeczytaj

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Od 2021 roku czynności przedsiębiorców na rzecz spółek lub trustów stały się działalnością o charakterze regulowanym i podlegają obowiązkowemu wpisowi do specjalnego rejestru. Czym jest rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów? Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów został powołany do istnienia nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy…

Przeczytaj

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy: najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

W 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które wdrażają tzw V dyrektywę AML (Anti Money Laundering). Wprowadzone one zostały ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 815). Mimo, że zmiany te już…

Przeczytaj

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń rejestrowych

Fundacje i stowarzyszenia rejestrowe znalazły się w kręgu podmiotów, na które nałożono od niedawna obowiązek zgłoszenia oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotu. Ten dość egzotyczny dla wielu organizacji pozarządowych obowiązek wprowadziła Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy weszły w życie 31 października 2021…

Przeczytaj

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Brzmi jak tytuł lekcji w szkole Harry Pottera i pora wyjaśnić, że nie o czarach dzisiaj będzie, lecz o przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. FORMA AKCJI Akcje spółki mogą mieć postać materialną (papier) albo niematerialną (zapis w ewidencji). Najczęściej spotykamy się…

Przeczytaj

WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI

Jeśli masz podejrzenie, że ktoś przetwarza Twoje dane uzyskane z jakiegoś innego źródła, możesz się upewnić. Przez "inne źródło" rozumiemy, że nie Ty sam dobrowolnie te dane przekazałeś, tylko zrobił to ktoś inny (np. Ministerstwo Cyfryzacji). Oto wzór pisma do wykorzystania. WNIOSEK O POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRZEKAZANIE INFORMACJI Działając w oparciu o art. 15…

Przeczytaj

Tarcza dla jednoosobowych działalności

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, ustawodawca przewidział kilka form, mniej lub bardziej dyskusyjnej, pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Niezależnie od oceny czy to jest rzeczywiście pomoc czy nie bardzo, warto się zorientować w temacie. Tarczę stanowi ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych…

Przeczytaj

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie publicznie dostępną w Internecie bazą danych osób zadłużonych. Rejestr zostanie utworzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r., poz. 55). Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być w założeniu źródłem wiedzy dla banków, instytucji pożyczkowych i…

Przeczytaj

PSD II, czyli mały słownik angielsko - polski dla praktyków, cz. I

Legal English prosty nie jest. A angielskich odpowiedników wielu używanych przez nas na co dzień w języku prawniczym wyrażeń powinniśmy szukać u źródła - czyli w angielskiej wersji tego aktu prawnego, który został zaimplementowany do polskiego porządku prawnego, dając początek ustawie i sformułowaniom, które nastręczają nam trudności. Odwołując się wprost do źródła unikniemy błędów w…

Przeczytaj

Pozew w Euro, wartość przedmiotu sporu w PLN, wyrok w Euro, egzekucja w PLN

Ustawą z dnia 23.10.2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo dewizowe pożegnaliśmy tzw. zasadę walutowości, która miała służyć ochronie systemu monetarnego RP i ograniczała możliwość wyrażania zobowiązań w innych walutach niż rodzima złotówka. Aktualne brzmienie art. 358 § 1 KPC kreuje po stronie dłużnika uprawnienie do wyboru waluty świadczenia, a i to…

Przeczytaj