Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń rejestrowych

Fundacje i stowarzyszenia rejestrowe znalazły się w kręgu podmiotów, na które nałożono od niedawna obowiązek zgłoszenia oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotu. Ten dość egzotyczny dla wielu organizacji pozarządowych obowiązek wprowadziła Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy weszły w życie 31 października 2021…